Innhold

1 Alle kan bli bedre til å lese

1.1 Du kan bli bedre til å lese

1.2 Gode leseferdigheter til nytte og glede

1.3 Boka gir deg kunnskaper og ferdigheter

1.4 Lesetrening virker

1.5 Trening må til

1.6 Du kan bruke boka på flere måter

Sammendrag – Kapittel 1

2 Leseferdigheter og lesevaner

2.1 Bli klar over hvordan og hvorfor du leser

2.2 Mål din lesehastighet og oppfatning

2.3 Klargjør dine lesevaner

2.4 Klargjør dine oppfatninger om lesing

2.5 Lesingens hensikt og mål – hvorfor leser du?

2.6 Motivasjon for bedre lesing

2.7 Sett deg mål for din lesehastighet

Sammendrag – Kapittel 2

3 Les bedre

3.1 Gode leseferdigheter

3.2 Lesestrategi gir bedre lesing

3.3 Støtte lesingen med andre tiltak

3.4 Få vekk vanlige lesefeil

3.5 Legg forholdene til rette for bedre lesing

Sammendrag – Kapittel 3

4 Bruk øynene riktig

4.1 Øyets bevegelse og fiksering under lesing

4.2 Bruk øynene riktig

4.3 Tren inn riktig øyebevegelse med lesestøtte

4.4 Dra opp øyets hastighet ved hjelp av lesestøtte

4.5 Om bruk av lesestøtte

4.6 Trene øyebevegelser

4.7 Lese linjene baklengs

Sammendrag – Kapittel 4

5 Øk lesesynsfeltet

5.1 Lesesynsfeltet, lesehastigheten og oppfatningen

5.2 Test lesesynsfeltet ditt

5.3 Tren lesesynsfeltets bredde

5.4 Tren lesesynsfeltets høyde

5.5 Tren lesesynsfeltets bredde og høyde

5.6 Spaltelesing – midtlinjeteknikken

5.7 Lese med 2 fikseringer per linje: To- stoppmetoden

Sammendrag – Kapittel 5

6 Les ord som bilder

6.1 Lese ordene som bilder

6.2 Auditiv og visuell lesing

6.3 Leseprosessen og bedre leseferdigheter

6.4 Lær ordene som bilder ved å visualisere dem

6.5 Les grupper av ord som bilder

6.6 Koble bildet av ordet til ordets lyd

6.7 Koble bildet av ordet til ordets betydning

6.8 Visualisere abstrakte ord

6.9 Oppfatt ordene med et raskt blikk

6.10 Utvid ditt ordforråd

6.11 Lær deg de viktigste signalordene som bilder

Sammendrag – Kapittel 6

7 Press opp lesehastigheten

7.1 Press opp lesehastigheten

7.2 Treningsprinsipper for hastighetstrening

7.3 En økt for hastighetstrening

7.4 Press opp lesehastigheten med midtlinjeteknikken

7.5 Enda høyere lesehastighet

7.6 Viktig når du leser hurtig

Sammendrag – Kapittel 7

8 Skumlesing

8.1 Skumlesing gir oversikt over tekstens oppbygning og innhold

8.2 Lese utvalgte deler av teksten

8.3 Skumlese store deler av teksten

8.4 Strategi for skumlesing

8.5 Klargjør hensikt og mål med skumlesingen

8.6 Etterarbeidet

8.7 Tren på skumlesing

Sammendrag – Kapittel 8

9 Skanning

9.1 Skanning er å finne fram til temaer, ord og opplysninger

9.2 Skan på samme måte som du skumleser

9.3 Strategi for skanning

9.4 Klargjør hensikt og mål med skanningen

9.5 Tren på å skanne tekster

Sammendrag – Kapittel 9

10 Superlesing

10.1 Superlesing – din maksimale lesehastighet

10.2 Trinnene i superlesingsmetoden

10.3 Legg forholdene til rette for superlesing

10.4 Forbered superlesingen

10.5 Visualiser deg som superleser

10.6 Sett hjernen i alfatilstand

10.7 Superlesingsteknikken

10.8 Superlesingens etterarbeid

Sammendrag – Kapittel 10

11 Fotolesing

11.1 Fotografér sidene med blikket

11.2 Du kan fotolese

11.3 Fotolesingsmetoden

11.4 Fotolesingsteknikker

11.5 Bruk av fotolesing

Sammendrag – Kapittel 11

12 Reflekterende lesing

12.1 Arbeid aktivt med teksten

12.2 Refleksjon er bearbeiding i hjernen

12.3 Reflektere på tekstens premisser

12.4 Se teksten i en større sammenheng

12.5 Koble det du har lest til din egen virkelighet

12.6 Auditiv (hørselsmessig) bearbeiding

12.7 Visuell bearbeiding

12.8 Kinestetisk (bevegelses) bearbeiding

12.9 Tanke- og følelsesmessig bearbeiding

12.10 Andre synsvinkler

12.11 Anvendelse og mestring

12.12 Veksle mellom forskjellige lese- og refleksjonsmåter

12.13 Strategi for reflekterende lesing

Sammendrag – Kapittel 12

13 Lese fra dataskjerm

13.1 Lese fra dataskjerm

13.2 Still skjermen riktig

13.3 Legg forholdene til rette

13.4 Rull teksten over skjermen

13.5 Bruk musepilen som pekeredskap

13.6 Ta utskrift og les fra papir

Sammendrag – Kapittel 13

14 Strategier for god lesing

14.1 Lesestrategiens hovedprinsipper

14.2 Lese for utdannelse, arbeid og fritid

14.3 Lesingens plass i livet

14.4 Lesingens overordnede mål

14.5 Lesingens hensikt – hvorfor leser du en tekst?

14.6 Lesingens mål – hva vil du oppnå med å lese en tekst?

14.7 Hva slags litteratur er dette?

14.8 Finn riktige lesemåter

14.9 Ta hensyn til tekstens struktur, oppbygning og innhold

14.10 Bruk tekstens signalord

14.11 Lag og bruk leseplaner

14.12 Del lesingen inn i økter

14.13 Lese fagbøker

14.14 Lese fagartikler

14.15 Lese rapporter, utredninger og tilsvarende tekster

14.16 Lese bruksanvisninger

14.17 Lese blader og tidsskrifter

14.18 Lese aviser

14.19 Lese skjønnlitteratur

14.20 Lese brev

14.21 Lesestrategi for internett

14.22 Velg dine lesestrategier

Sammendrag – Kapittel 14

15 Notater og markeringer i teksten

15.1 Markér for å oppfatte og forstå

15.2 Markeringer i teksten

15.3 Markere nøkkelord eller -setninger?

15.4 System og symboler for markering i margen

15.5 Notater i teksten

15.6 Notater fra teksten

15.7 Lesestrategi med markeringer og notater

Sammendrag – Kapittel 15

16 Repeter for å huske og forstå

16.1 Repetisjon mangedobler utbyttet

16.2 Vit hvorfor du repeterer

16.3 Repeter på mange måter

16.4 Repeter på flere tidspunkter

Sammendrag – Kapittel 16

17 Legg forholdene til rette

17.1 Leseforholdene påvirker lesingen

17.2 Legg det fysiske arbeidsmiljøet til rette

17.3 Legg andre fysiske forhold til rette

17.4 Bedre de mentale forholdene

17.5 Forhold til andre mennesker

Sammendrag – Kapittel 17

18 Konsentrasjon – hukommelse – forståelse

18.1 Det meste henger sammen

18.2 Legg forholdene til rette for god konsentrasjon

18.3 Bli kvitt konsentrasjonsproblemer

18.4 Gi hukommelsen bedre muligheter

18.5 Oppfatning og forståelse

18.6 Styrk motivasjonen

18.7 Bruk viljen – ditt viktigste hjelpemiddel i lesing

18.8 Tren, tren og tren

Sammendrag – Kapittel 18

19 Leseproblemer, myter og misforståelser

19.1 Kvitt deg med leseproblemer, myter og misforståelser

19.2 Råd mot myter og misforståelser

19.3 Vanlige leseproblemer gir lav lesehastighet og oppfatning

19.4 Bli kvitt leseproblemer

Sammendrag – Kapittel 19

20 Trivsel, helse og ernæring

20.1 Fysisk aktivitet og trivsel gir bedre lesing

20.2 Lesing gir bedre humør, trivsel og helse

20.3 Kroppens og hjernens viktigste næringsstoffer

20.4 Alle kan øke hjernekapasiteten med riktig kosthold

20.5 Riktig kosthold

Sammendrag – Kapittel 20

21 Din fantastiske hjerne

21.1 Du kan bruke mer av hjernen

21.2 Hjernens oppbygning og virkemåte

21.3 Tre måter å øke hjernekapasiteten på

21.4 Hjernen utvikles og bedres ved bruk

21.5 Hjernens hoveddeler

21.6 Bruk mer av hjernen

21.7 Hjernens fire tilstander

21.8 Bruk dine mentale evner

21.9 Hjernebasert læring

21.10 Ta vare på hjernen din

Sammendrag – Kapittel 21

22 Et program for bedre lesing

22.1 Selvdisiplin, motivasjon og selvtillit

22.2 4 – 6 ukers trening gir resultater

22.3 Treningsprogram for bedre lesing

22.4 Videregående treningsprogram for bedre lesing

Sammendrag – Kapittel 22

Tillegg 1 Ordliste

Tillegg 2 Trening av øyebevegelse

T2.1 Bruk linjal som lesestøtte

T2.2 Les med lesevindu

Tillegg 3 Trening av lesesynsfeltet

T3.1 Tren lesesynsfeltets bredde

T3.2 Tren lesesynsfeltets høyde

T3.3 Tren lesesynsfeltet med spaltelesing

T3.4 Lese med 4, 3 og 2 fikseringer per linje

Tillegg 4 Lær flere ord som bilder

T4.1 Vanlige ord på norsk

T4.2 Lær vanlige uttrykk som bilder

T4.3 Lær oppbygningen av ordene

Tillegg 5 Hastighetstrening

T5.1 Press opp lesehastigheten med lesestøtte

T5.2 Press opp lesehastigheten med linjal

T5.3 Press opp lesehastigheten med lesevindu

T5.4 Lag din egen leseinstruksjon på lydbånd

T5.5 Press opp lesehastigheten med en metronom

Tillegg 6 Hjernekart

T6.1 Hjernekart er et bilde med ord og bilder

T6.2 Alle kan bruke hjernekart

T6.3 Hjernekart kan brukes til mye

T6.4 Reglene for hjernekart

T6.5 Eksempel på lesestrategi med hjernekart

Tillegg 7 Tekster til lesetester

T7.1 Mål lesehastigheten

T7.2 Lesetest 2 – Faglitteratur

T7.3 Lesetest 3 – Skjønnlitteratur

T7.4 Lesetest 4 – Faglitteratur

Tillegg 8 Svar på lesetestene

Tillegg 9 Dine testresultater

Tillegg 10 Lag egne undervisningsplaner

T10.1 Hensikten med å bedre elevenes leseferdigheter

T10.2 Mål og hovedmomenter

T10.3 Lag dine egne undervisningsopplegg

T10.4 Praktisk gjennomføring av undervisningsopplegget

T10.5 Noen praktiske tips til lærere

T10.6 Oversikt over alle oppgavene i boka

Litteratur

Stikkordregister