Lesestrategiens hovedprinsipper

 

Home
Leseteknikker
Lesemetoder
Lesestrategier
Repetisjon
Vanlige lesefeil
Gode leseforhold
Test deg selv
Treningsopplegg
Treningsoppgaver
Undervise lesing
Innholdsliste
Om oss

For å få nytte av en tekst er det viktig å ha en god strategi på hvordan du skal lese teksten. Det er viktig å skaffe seg en oversikt over struktur og innhold. Etterpå kan en gå mer i detalj på innholdet. Dette vil da gi en større oversikt over teksten og dens forhold til en selv og verden rundt.

 

Strategi er systematisk plan og handling

Lesestrategiens tre hovedtrinn

Oppgaver til dette emnet

Lesestrategiens hovedprinsipp

En 5-punkts hovedstrategi for lesing

 

Strategi er systematisk plan og handling

Lesestrategi kan deles i to hoveddeler; planlegging og gjennomføring. Gjennomføringen kan være i overensstemmelse med eller avvike fra planen. Ofte må vi justere leseplanene underveis.

Vi definerer lesestrategi som en planlagt og systematisk lesing tilpasset teksten, hensikten og målet med lesingen.

I praksis betyr lesestrategi at du velger hvilke lesemåter du vil bruke og i hvilken rekkefølge. Planen skal også inneholde tid til hvile, selvhøring, oppgaveløsing og andre former for arbeid med teksten. Det er viktig at du er fleksibel og tilpasser lesestrategien etter teksten, hensikten, målene og dine egne interesser og ferdigheter. Planen må også ta hensyn til hvor mye tid du kan og vil bruke til lesingen.

En god lesestrategi vil øke utbyttet av lesingen uansett hva du leser og hvorfor. De prinsippene og lesestrategiene som presenteres i dette kapitlet, vil dekke de fleste behov.

Alle våre forslag til lesestrategier må brukes med sunn fornuft. I noen tilfeller kan de brukes nøyaktig slik de er satt opp. I andre tilfeller må du skreddersy strategien slik at den passer til det du leser og vil oppnå. Du bør prøve de forskjellige strategiene vi foreslår, noen ganger for å få erfaring med deres styrker og svakheter. Etter hvert som du får mer trening, kan du lage dine egne lesestrategier.

 

Lesestrategiens hovedprinsipp: Fra oversikt til detaljer - fra detaljer til oversikt

I valg av lesemåter følger vi lesestrategiens hovedprinsipp. Det er:

 1  Oversikt

Hensikten er å få en oversikt over tekstens struktur og innhold. Vi bruker lesemåter som fotolesing, skumlesing, skanning, superlesing, hurtiglesing eller en kombinasjon av disse.

Når vi har denne oversikten, kan vi stille nye spørsmål vi vil ha svar på. Vi kan også  bestemme nærmere hvordan vi vil arbeide med teksten.

Prinsippet om å få oversikt før du begynner med detaljene brukes også når du skal legge et puslespill. Skal det gjøres på en effektiv måte, må du først se på bildet du skal fram til. Du får da en oversikt over helheten eller det store bildet som brikkene er en del av. Dermed blir det mye lettere å plassere dem der de hører hjemme. Slik er det også med lesingen. Har du oversikt før du begynner på detaljene, vil du lettere forstå detaljenes plass i helheten. Det vil igjen bedre oversikten, forståelsen og hukommelsen. Og ikke minst sparer du mye tid.

 2  Detaljer

Hensikten er å besvare de spørsmålene vi har stilt, og tilegne oss de opplysninger, kunnskaper og ferdigheter teksten kan gi oss. Vi kan bruke alle lesemåtene til dette. I tillegg vil vi ofte:

-           Ta notater og/eller sette merker i teksten.

-           Løse oppgaver og praktisere stoffet på andre måter.

-           Gjenkalle det vi har lest i tankene.

 3  Oversikt

Når vi kjenner detaljene, vil vi kunne få en bedre oversikt og helhetsforståelse. Den nye oversikten vil igjen bidra til en bedre forståelse av detaljene og deres plass i forhold til hverandre og helheten. Selv en rask repetisjonslesing kan gi en ny oversikt og forståelse.

 

Lesestrategiens tre hovedtrinn

Forberedelse  til lesingen

Forberedelsen består av å:

-           Klargjøre hensikten med å lese teksten. Hva er de overordnede målene?

-           Skaffe deg en oversikt over det du skal lese.

-           Finne ut hvor du står før lesingen.

-           Sette deg mål for lesingen.

-           Velge hvilke deler av teksten du skal lese.

-           Velge lesemåter for de forskjellige delene av teksten

-           Lage en plan for lesingen, dvs en oversikt over hva, hvordan og når du skal lese. Planen kan også inneholde oppgaveløsing eller andre måter å arbeide med teksten på (etterarbeidet). 

Lese teksten en eller flere ganger

Lesingen skal gi svar på de spørsmål du har stilt og nye spørsmål som dukker opp.

Enkelte tekster leser du gjennom bare én gang. Andre tekster leser du flere ganger og på forskjellige måter. Dette avhenger av teksten, hensikten og målet med lesingen. Ofte vil lesingen og valg av lesemåter følge prinsippet: Oversikt - detaljer - oversikt. Du kan kombinere lesemåter som:

-           Fotolesing for å få en grov oversikt av det du skal lese og for repetisjon.

-           Skumlesing for å få bedre oversikt og få med noen detaljer, og for repetisjon.

-           Hurtiglesing for å oppfatte, huske og forstå.

-           Reflekterende lesing for å forstå, vurdere og beherske.  

Etterarbeid

Dette er å arbeide videre med det du har lest, ut fra hensikten og målet med lesingen. Etterarbeidet kan være å skrive notater i form av hjernekart eller sammendrag, lage figurer for bedre oversikt og forståelse, løse oppgaver, øve på ferdigheter, finne mer litteratur, skrive brev, stil eller artikkel eller forberede en gjenfortelling. Hvis ikke repetisjon inngår i punkt 2, vil repetisjon være en form for etterarbeid. 

I praksis vil ofte de tre hovedtrinnene kunne blandes. Vi kan stille nye spørsmål etter å ha lest gjennom én gang, løse oppgaver før vi leser en gang til eller veksle mellom lesing, gjenkalling og oppgaveløsning.

 

                        Hovedtrinn:                                     Hovedprinsipp:

                         Forberedelse                                    Oversikt

                         Lesing                                             Detaljer

                         Etterarbeid                                       Oversikt

  Lesestrategiens hovedtrinn og hovedprinsipp

 

En 5-punkts hovedstrategi for lesing

De tre hovedtrinnene forberedelse - lesing - etterarbeid og hovedprinsippet oversikt - detaljer - oversikt kan kombineres i følgende 5-trinns lesestrategi:

1          Forberedelse

2          Oversikt

3          Detaljer

4          Oversikt

5          Etterarbeid

 

Denne lesestrategien kan brukes på de fleste typer litteratur. Men den må anvendes fleksibelt og med sunn fornuft. De fleste lesestrategier inneholder disse trinnene på en eller annen måte. Hva som inngår på de forskjellige trinn vil avhenge av teksten, hensikten og målet med lesingen. I praksis kan trinnene stokkes om eller gjentas, for eksempel ved at vi skaffer oss en første oversikt, stiller spørsmål, leser noen detaljer, stiller nye spørsmål, skaffer oss en ny oversikt osv.

 

 

Til forsiden